Slovak forestry chamber
Galéria držiteľov Ceny Jozefa Dekreta Matejovie
2
0
0
7
Ladislav ALCNAUER
Ladislav ALCNAUER
Ing. Jozef BIELIK
2
0
0
8
Ing. Július BURKOVSKÝ
2
0
0
9
Narodil sa 18.augusta 1939. V roku 1962 absolvoval Lesnícku
fakultu VŠLD vo Zvolene. Ako absolvent vysokej školy nastúpil
na Lesný závod Muráň, kde pôsobil v rokoch 1963 - 1964, ako
zástupca vedúceho polesia. V rokoch 1965 - 1973 pôsobil na
Lesprojekte  ako taxátor a od roku 1974 pôsobil ako špecialista
Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici až do svojho odchodu
na dôchodok  v roku 2004. Pôsobil aj ako člen mnohých odborných komisií a redakčných rád odborných časopisov.
Popri množstve odborných aktivít, ktoré čiastočne realizuje aj v súčasnom období, je významnou skutočnosťou, že menovaný predstavuje výnimočnú osobnosť na jednotnom poli lesníctva a ochrany prírody.
Ako profesionálny lesník dokázal v ochrane prírody nachádzať múdre a efektívne riešenia, pri ktorých sa vyhýbal nerealizovateľným extrémom a uplatňoval postupy, ktoré dokázali názorové spektrum zjednocovať.
Váhou svojich odborných dokumentov dokázal vždy pôsobiť v prospech lesa a lesného hospodárstva.
Osobnosť Ing. Burkovského, vzhľadom na jeho vlastnosti, môže byť prirodzeným vzorom pre lesnícku, ale aj širokú laickú verejnosť.
2
0
1
0
Ján MORONG
Pán Ján Morong patrí do generácie tých lesných odborníkov a
zamestnancov, ktorí v práci pre les strávili celý svoj pracovný
život. Ba nielen pracovný, ale aj podstatnú časť mladosti a
množstvo svojho voľného času. Patrí medzi tých lesníkov, pre
ktorých les nebol zďaleka len predmetom pracovných povinností,
ale pre ktorých les bol a dodnes je objektom životnej náplne,
blízkeho vzťahu, intenzívneho profesionálneho, osobného a ľudského záujmu.
Slovo „láska“ vo vzťahu p. Moronga k lesu je plne namieste. V jeho živote neexistovala situácia, kedy by nebol ochotný kedykoľvek, v ktorúkoľvek hodinu sa plne angažovať v lesníckej problematike. Je typom lesníka, ktorý svojou vytrvalou - možno z globálneho pohľadu ,, drobnou“ - prácou, vo svojej dobe na sto percent prispel k udržaniu optimálneho stavu lesov v nádhernej časti Slovenského Rudohoria, v okruhu vymedzenom veľmi približne obcami Lom nad Rimavicou a Hronec.
Aj dnes, keď je na dôchodku, nešetrí svoje nohy a chodí navštevovať svoju celoživotnú lásku - dôverne známe lesné tíšiny, ktoré hodnotí okom odborníka a o ktoré nemôže stratiť záujem nikdy.

2
0
1
1
Ing. Ignác MORDEL
Ing. Ignác Mordel patrí do generácie tých lesných odborníkov a zamestnancov, ktorí v práci pre les strávili a trávia veľký kus svojho pracovného života. Patrí medzi tých lesníkov, pre ktorých les nebol zďaleka len predmetom pracovných povinností, ale pre ktorých les bol a dodnes je objektom životnej náplne.
Dlhodobo vo funkcii prevádzkového inšpektora pre pestovnú činnosť na Odštepnom závode Námestovo presadzoval snahu o zvýšenie úrovne pestovateľskej starostlivosti o lesné porasty a odolnostného potenciálu oravských  lesov. V záujme zabezpečenia potrebnej druhovej skladby drevín výrazne prispel k vzniku  samostatného škôlkárskeho strediska i ku skvalitneniu samotnej škôlkárskej činnosti  počnúc vyhľadávaním a uznávaním lesných porastov, cez zber semena až po inováciu a modernizáciu technológií pestovania sadeníc v lesných  škôlkach. Má nemalý podiel na zabezpečení kultúr ťažko zalesniteľných  kalamitných  lokalít v rámci Odštepného závodu Námestovo.  Ako jeden z prvých vyšiel s iniciatívou ozdravovania lesných porastov ich vápnením a prihnojovaním.
V roku udelenia Ceny pracoval Ing. Ignác  Mordel na OZ Semenoles ako vedúci Škôlkárskeho strediska Oravská Priehrada  a 5. marca tohto roku  oslávil životné jubileum 60 rokov.
2
0
1
2
Cena Jozefa Dekréta Matejovie  sa udeľuje Ing. Ladislavovi
Maximovi za jeho celoživotnú prácu pre slovenské lesníctvo, za
jeho bohatú publikačnú činnosť v tomto obore a za presadzovanie
zásady neoddeliteľnosti lesníctva a ochrany prírody.
Konkrétnejšie je potrebné spomenúť , že je rodákom zo Sobraniec
a celý profesijný život odpracoval v štátnych lesoch. Je obhajcom
a šíriteľom prírode blízkeho obhospodarovania lesa a celým jeho pracovným životom sa tiahne práca s mládežou.
Ako riaditeľ LZ Sobrance odborne a ľudsky usmerňoval prinavracanie lesov pôvodným vlastníkom. Jeho celoživotným koníčkom je záchrana bociana bieleho. Vzhľadom na jeho skúsenosti, odbornosť, ale i umenie narábať so slovom a perom sa stal známym aj ako autor mnohých odborných článkov a ucelených publikácií. Po odchode do dôchodku  je naďalej aktívny vo viacerých oblastiach.
Sme presvedčení, že práve tento „obyčajný lesník“ z najvýchodnejšieho kúta našej republiky si zaslúži, aby bol nositeľom Ceny Jozefa Dekréta Matejovie.
Ing. Ladislav MAXIM
2
0
1
3
Miroslav RYBÁRIK
Za celoživotnú - štyridsaťtriročnú prácu, aktivitu a výsledky na
úseku lesného hospodárstva a poľovníctva.
Pán Miroslav Rybárik sa narodil 23. januára 1949 v Kamennej
Porube, okres Žilina. Odborné lesnícke vzdelanie nadobudol na
Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku.
Túžba pracovať v lese sa mu začala napĺňať v roku 1970 na Lesnom závode Rajecké Teplice, keď ako mladý lesník prebral lesný obvod aj s horárňou bez elektriny na samote v doline Rybná pod Kľakom.
Sedemdesiate roky boli na LZ Rajecké Teplice mimoriadne zložité a náročné. V obvode závodu sa realizovala rozsiahla delimitácia zanedbaných poľnohospodárskych plôch porastených lieskou - jedna z najväčších zalesňovacích akcií v rozsiahlej Rajeckej doline.. V podmienkach, v ktorých pracoval ich výmera predstavovala 520 ha sústredených plôch. Cieľ bol jasný : usporiadať pôdny fond delimitáciou týchto pozemkov, likvidáciou liesky pripraviť plochy pre založenie lesa umelou obnovou tak, aby založené lesy v budúcnosti plnili všetky dôležité funkcie pre spoločnosť. Samotná likvidácia liesky bola fyzicky náročná práca, znásobená nedostatkom ľudí a to nielen pri zalesňovaní, ale aj pri starostlivosti o zabezpečenie novozaložených kultúr. Na zalesnenie uvedených plôch bolo potrebné obrovské množstvo kvalitného sadbového materiálu s predpísanou druhovou skladbou. Niekoľkoročné mimoriadne pracovné a odborné nasadenie sa prejavilo v tom, že pre vlastnú potrebu vypestovali viac ako 300 tis. sadeníc výbornej kvality, hlavne smreka, jedle, smrekovca, buka a javora.
Po 11 rokoch vo funkcii vedúceho lesníckeho obvodu sa stal zástupcom vedúceho lesnej správy so zameraním na pestovanie. V druhej polovici 80-tych rokov vykonával funkcie vedúceho Lesnej správy Fačkov, neskôr zástupcu vedúceho lesnej správy a vedúceho lesného obvodu a to až do odchodu na dôchodok 31.12.2012.
Ako lesník sa celý život venuje poľovníctvu v poľovnom revíri s chovom jelenej zveri, kde vykonáva činnosť poľovného hospodára.
Skutočnou odmenou po toľkých rokoch námahy, je pre nášho dnešného laureáta, a nielen pre neho, neopakovateľný pocit vidieť a prechádzať sa po stovkách hektárov zdravých lesov založených s jeho prispením v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia.
Pánovi Miroslavovi Rybárikovi k udeleniu ceny JDM všetci srdečne gratulujeme a do ďalších rokov života mu prajeme všetko najlepšie.


2
0
1
4
Ing. Ján MALKO, CSc.
Víťazom 8. ročníka ankety o cenu J.D.M. pre rok 2014 sa stal Ing. Ján Malko, CSc. Laureátovi bola cena  udelená za rozvoj a úsilie o uznanie lesníctva spoločnosťou, za pôsobenie pri výchove generácií lesníkov a za aktívnu činnosť v štátnom aj neštátnom sektore.
Pán Ján Malko sa narodil  4. marca 1943 v Sučanoch, okres Martin. Po ukončení základnej a strednej školy študoval na  Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene.  Zvyšovanie vedeckej kvalifikácie ukončil v roku 1988  absolvovaním externej ašpirantúry. V roku 1995 úspešne vykonal skúšku odborného lesného hospodára.
Po ukončení štúdia na lesníckej fakulte pracoval na Školskom lesnom podniku až do odchodu na dôchodok. Postupne prešiel viacerými pracovnými pozíciami. V rokoch 1989 až 2004 bol riaditeľ Školského lesného podniku TU Zvolen. V orgánoch vysokej školy pôsobil napríklad ako člen vedeckej rady, člen kolégia rektora, ale aj ako externý učiteľ na Katedre ochrany lesa a poľovníctva. Ďalšie aktivity boli orientované na Zväz zamestnávateľov pracovníkov v lesnom hospodárstve, Slovenský poľovnícky zväz a Slovenskú lesnícku komoru, ktorej predsedom bol od roku 1998 do roku 2010, s prestávkou v roku 2005.V ostatnom období pracoval ako generálny sekretár Združenia obecných lesov SR a výkonný tajomník Rady združenia vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Celú profesijnú kariéru venoval príkladnej starostlivosti o vysokoškolské lesy. V rámci školského lesného podniku sa podieľal na praktickej výučbe takmer 40-tich ročníkov lesných inžinierov.
Okrem jeho odbornej spôsobilosti je potrebné oceniť aj jeho ľudské vlastnosti, ktorými sú skromnosť, ústretovosť, rozvážnosť a ochota poradiť a pomôcť.
Cena Jozefa Dekreta Matejovie je prejavom ocenenia pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku.
Vyhlasuje ju vo forme ankety od r. 2007 každoročne Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica.
Víťaz každého ročníka ankety je vyhlásený v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu na Dni stromu v mesiaci júli.
Jozef Dekrét Matejovie (12. júl 1774 - 18. január 1841) patril medzi najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia. Významne prispel k zveľadeniu baníctvom a hutníctvom zdevastovaných lesov na Hornom Pohroní. Novátorské metódy, ktoré uplatňoval, obsiahli široký okruh činností - umelé zalesňovanie, pestovanie lesa, hospodárna ťažba a využívanie dreva, rentabilita lesnej prevádzky, zdokonaľovanie evidencie a ochrany lesa, sociálne reformy na zlepšenie sociálnych podmienok lesných robotníkov.
Tieto činnosti svojím významom presiahli obvod jeho pôsobnosti a stali sa základom pre usporiadané obhospodarovanie lesov v celej krajine.
naspäť na výber ročníka
naspäť na výber ročníka
naspäť na výber ročníka
naspäť na výber ročníka
naspäť na výber ročníka
naspäť na výber ročníka
naspäť na výber ročníka
naspäť na výber ročníka