Slovak forestry chamber
Vzdelávanie


Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie
• Podmienky pre možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravu
       » metodika
       » rokovací poriadok
       » štatút komisie
• Metodika účasti zástupcu stavovskej alebo profesijnej organizácie na teoretickej alebo praktickej časti odbornej zložky
   maturitnej, absolventskej alebo záverečnej skúšky
        » príloha 1
        » príloha 2
        » príloha 3
        » príloha 4
Metodika poskytovania spätnej väzby zo strany profesijných a stavovských organizácií vo vzťahu k podieľaniu sa na tvorbe
   profilov absolventov odborného vzdelávania a prípravy

Vizualizácia postupov pri duálnom vzdelávaní


Príprava inštruktorov praktického vyučovania od 1.4.2015
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
Zmluva o duálnom vzdelávaní - vzor
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri realizácii Národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP"
Duál 18+ formou 1-ročného skráteného štúdia
Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odbornou praxou
Duál 18+ formou 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odborným výcvikom
Duál 18+ formou 2-ročného skráteného štúdia
Duál 18+ formou vyššieho odborného štúdia
Duál 18+ informácia pre zamestnávateľa
Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019 podľa krajov
BA: http://www.siov.sk/Newsletter/NL_BA.pdf
BB: http://www.siov.sk/Newsletter/NL_BB.pdf
NR: http://www.siov.sk/Newsletter/NL_NR.pdf
PO: http://www.siov.sk/Newsletter/NL_PO.pdf
TN: http://www.siov.sk/Newsletter/NL_TN.pdf
TT: http://www.siov.sk/Newsletter/NL_TT.pdf
ZA: http://www.siov.sk/Newsletter/NL_ZA.pdf