Slovak forestry chamber
Dokumenty a tlačivá (s ikonou na stiahnutie)
Prihláška za člena SLsK - fyzická osoba


                                   - právnická osoba

Ako sa stať členom SLsK 
Tlačivá na poukázanie 2% z dane z príjmov v roku 2019 pre rok 2020
Zamestanec potrebuje výlučne:
1. V y h l á s e n i e   2019/2020 - editovateľné - údaje sa dajú vpísať a vytlačiť, nie uložiť:

údaje pre vyplnenie oddielu II - Údaje o prijímateľovi:
2. P o t v r d e n i e   o zaplatení dane z príjmov
Fyzická osoba (FO) potrebuje:
D a ň o v é  p r i z n a n i e   k dani z príjmov (typ A)
D a ň o v é  p r i z n a n i e   k dani z príjmov (typ B)
Právnická osoba (PO) potrebuje:
D a ň o v é  p r i z n a n i e   k dani z príjmov
stiahni kliknutím na príslušnú ikonu
T e r m í n y:

31.03.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane - POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške
0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

01.05.2020 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)
Informácie aj na www.rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
Stanovy Slovenskej lesníckej komory
Organizačný poriadok SLsK
Rokovací poriadok SLsK
Volebný poriadok SLsK
Volebný poriadok SLsK
Etický kódex člena SLsK