Slovak forestry chamber
Archív 2019
Valné zhromaždenie OLsK Banská Bystrica 27.3.2019
Dňa 27.3. 2019 prebehlo valné zhromaždenie najpočetnejšej oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica na pôde Technickej univerzity vo Zvolene. Zúčastnení boli oboznámení s činnosťou aj s hospodárením OLsK BB v uplynulom roku a plánom týchto na rok 2019.
foto, text D. Hančinský
Valné zhromaždenie OLsK Bratislava 14.3.2019
Dňa 14. marca 2019 sa na pôde Lesnej správy Lesného hospodárstva Inovec s.r.o. v Selci konalo 25. valné zhromaždenie druhej najpočetnejšej Oblastnej lesníckej komory Bratislava (pokiaľ v roku 2005 mala Oblastná lesnícka komora Bratislava historicky najnižší počet členov 36, v roku 2018 to už bolo 117 fyzických osôb a 2 právnické osoby a k termínu konania valného zhromaždenia to bolo 129 členov, z toho 126 fyzických a 3 právnické osoby).
Osobitné poďakovanie za poskytnutie priestorov a občerstvenia patrí majiteľke spoločnosti RNDr. Eve Modrovej a celému kolektívu zamestnancov Lesného hospodárstva Inovec, s.r.o., ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohto valného zhromaždenia.
Zúčastnení boli oboznámení s históriou a činnosťou Lesného hospodárstva Inovec, s.r.o., činnosťou a hospodárením Oblastnej lesníckej komory Bratislava v uplynulom roku a prijali plán činnosti na rok 2019. Z úloh, ktoré boli prijaté na valnom zhromaždení vyberáme ako hlavné: zorganizovať druhý ročník akcie „Žuhračka pre všetkých“, ktorý sa bude konať v objekte a lokalite pri chate Žuhračka v obvode Odštepného závodu Levice 21.05.2019; podať návrh na vytvorenie „Akčného plánu SLsK“, ktorý by konkretizoval úlohy komory; ako aj v mesiaci jún 2019 zabezpečiť odbornú exkurziu na Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.

UZNESENIE zo zasadnutie signatárov Memoranda o spolupráci - Vyšná Boca 5.3.2019
Po  14 mesiacoch sa vo Vyšnej Boci opäť stretli signatári Memoranda o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku.
Na zasadnutí bolo prijate UZNESENIE.
Transparentný účet SLsK na financovanie mediálnej podpory signatárov:

IBAN: SK46 0200 0000 0029 9092 0496
Slávnostné XXV. Valné zhromaždenie SLsK, Zvolen 11.4.2019
foto Boris Pekarovič

videozáznam z Valného zhromaždenia
Fotografie dostupné aj na Facebooku SLsK a Les a Letokruhy:
Tlačová správa z 25. VZ SLsK