Slovak forestry chamber
Aktuality
Pietny akt k úcte všetkých, ktorí prišli o život pri práci v lese
Čierny Balog - Lesnícky skanzen - Symbolický lesnícky cintorín, 25.10.2018
foto Boris Pekarovič
Posledné zasadnutie predstavenstva SLsK v roku 2018
Bilancia neľahkého roku

Dňa 14. 12.2018 sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo rokovanie predstavenstva Slovenskej lesníckej komory. Program bol zameraný na hodnotenie uplynulého roku a posúdenie kvality spolupráce komory s lesníckymi inštitúciami a organizáciami. Predseda komory Milan Dolňan konštatoval, že lesníci majú za sebou neľahký rok, naplnený úporným bojom s podkôrnikovou kalamitou i snahou o získanie podpory verejnosti. Memorandum o spolupráci, ktoré na začiatku roka podpísalo 23 lesníckych a drevárskych inštitúcií, zväzov a firiem zatiaľ neprinieslo očakávané ovocie. Skúškou akcieschopnosti komory bola akcia Zelená kvapka krvi pre zelený les, ktorá sa uskutočnila vo Zvolene 24. novembra. Napriek drobným výhradám a pripomienkam hodnotil Dolňan akciu ako úspešnú. V následnej diskusii vystúpili viacerí členovia predstavenstva i pozvaní hostia. Alojz Kaššák z TV relácie Halali hovorili o problémoch s prípravou relácie, vyzval zástupcov prítomných lesníckych firiem k intenzívnejšej spolupráci a naznačil optimistické očakávania od budúceho roku, v ktorom vedenie RTVS kontrahovalo dodanie a odvysielanie 20 relácií Halali. Predseda Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica Igor Viszlai hovoril o pôsobení v Rade zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (RZ SDV). Predseda Oblastnej lesníckej komory Bratislava Jozef Dóczy prezentoval informácie o prebiehajúcich legislatívnych procesov, súvisiacich s novelou Zákona o lese, Zákona o poľovníctve, Zákona o ochrane prírody a schvaľovania Envirostratégie 2030 Zelenšie Slovensko. Na záver rokovania vyjadril doc. Jozef Konôpka názor, že lesníctvo by potrebovalo nový strategický dokument pre rozvoj lesníctva na najbližšie obdobie. Členovia predsedníctva Slovenskej lesníckej komory sa zhodli na tom, že sú pripravení prispieť k vzniku takejto stratégie.

Peter Gogola