Slovak forestry chamber
Aktuality
 
Pietny akt k úcte všetkých, ktorí prišli o život pri práci v lese
Čierny Balog - Lesnícky skanzen - Symbolický lesnícky cintorín, 25.10.2018
foto Boris Pekarovič
Posledné zasadnutie predstavenstva SLsK v roku 2018
Bilancia neľahkého roku

Dňa 14. 12.2018 sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo rokovanie predstavenstva Slovenskej lesníckej komory. Program bol zameraný
na hodnotenie uplynulého roku a posúdenie kvality spolupráce komory s lesníckymi inštitúciami a organizáciami. Predseda komory Milan
Dolňan konštatoval, že lesníci majú za sebou neľahký rok, naplnený úporným bojom s podkôrnikovou kalamitou i snahou o získanie
podpory verejnosti. Memorandum o spolupráci, ktoré na začiatku roka podpísalo 23 lesníckych a drevárskych inštitúcií, zväzov a firiem
zatiaľ neprinieslo očakávané ovocie. Skúškou akcieschopnosti komory bola akcia Zelená kvapka krvi pre zelený les, ktorá sa uskutočnila
vo Zvolene 24. novembra. Napriek drobným výhradám a pripomienkam hodnotil Dolňan akciu ako úspešnú. V následnej diskusii vystúpili
viacerí členovia predstavenstva i pozvaní hostia. Alojz Kaššák z TV relácie Halali hovorili o problémoch s prípravou relácie, vyzval
zástupcov prítomných lesníckych firiem k intenzívnejšej spolupráci a naznačil optimistické očakávania od budúceho roku, v ktorom
vedenie RTVS kontrahovalo dodanie a odvysielanie 20 relácií Halali. Predseda Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica Igor Viszlai
hovoril o pôsobení v Rade zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (RZ SDV). Predseda Oblastnej lesníckej komory Bratislava
Jozef Dóczy prezentoval informácie o prebiehajúcich legislatívnych procesov, súvisiacich s novelou Zákona o lese, Zákona o poľovníctve,
Zákona o ochrane prírody a schvaľovania Envirostratégie 2030 Zelenšie Slovensko. Na záver rokovania vyjadril doc. Jozef Konôpka názor,
že lesníctvo by potrebovalo nový strategický dokument pre rozvoj lesníctva na najbližšie obdobie. Členovia predsedníctva Slovenskej
lesníckej komory sa zhodli na tom, že sú pripravení prispieť k vzniku takejto stratégie.

Peter Gogola