SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia,
zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej
a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva
v Slovenskej republike.
Slovak forestry chamber
H L A S U J T E   A J    V Y
v   n a š ej   a n k e t e
Miniaplikace
TOPlist
Výsledky starších ankiet
SLsK na FB:
OBČASNÍK SLsK
 
SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskeja sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
created by Boris Pekarovič 2008-2019                         last update 19.05.2019
                         home page photos Boris Pekarovič                                                                     optimized for GoogleChrome           
 
Vyhlásenie 13. ročníka ankety
"Cena Jozefa Dekreta Matejovie 2019"
Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica vyhlasuje 13. ročník ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku...
celý text vyhlásenia
tlačivo - Návrh kandidáta na cenu
25 rokov Slovenskej lesníckej komory
Slávnostné XXV. Valné zhromaždenie SLsK
Technická univerzita Zvolen
11.4.2019
Videozáznam z Valného zhromaždenia
Tlačová správa z VZ
Fotosúťaž PEFC
Objavuj les, objavuj PEFC - Prihlás svoje fotky lesa do súťaže
                                       PEFC je program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných
                                       schém, je svetovo najväčší systém certifikácie lesov. Vyhlasuje
                                       tiež fotosúťaže na lesné témy (podrobnejšie viď v odkaze).
                                       Chceš vyhrať jednu z piatich cien a kvalifikovať sa do medziná-
                                       rodnej súťaže o cenu medzinárodnej Rady PEFC? Zároveň chceš
                                       pomáhať zachovať svetové lesy? Zúčastni sa našej fotosúťaže
                                                          Objavuj les, objavuj PEFC!
Tento ročník súťaže je o to významnejší, že PEFC oslavuje 20. narodeniny - 20 rokov starostlivosti o lesy na globálnej ale i lokálnej úrovni.
                                         Uzávierka fotosúťaže je 5. jún 2019.
Už len do 31.5.2019 !
Dňa 16.5.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vrcholných predstaviteľov najväčších lesníckych podnikov a podnikov, ktoré pri výchove lesníckeho dorastu spolupracujú so školami (Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, VLM Pliešovce, Obecné lesy Banská Belá), zástupcov stredných odborných škôl, na ktorých sa vyučujú lesnícke učebné odbory a Slovenskej lesníckej komory. Nosnou témou stretnutia konaného na pôde generálneho riaditeľstva Lesov SR v Banskej Bystrici, bolo duálne vzdelávanie, ktoré je vhodné hlavne pre učebné odbory. Aby mohli byť zodpovedané všetky otázky týkajúce sa duálneho vzdelávania, na rokovanie bol prizvaný aj tajomník Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a hlavný koordinátor národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“ Mgr. Milan Kuzma. Na základe záverov stretnutia je možné konštatovať, že sa po podaní komplexných informácií vytvoril predpoklad na úspešné začatia realizácie duálneho vzdelávania aj v lesnom hospodárstve.